Første spadestik og informationsmøde

Referat

 

  1. 1.      spadestik:   Mandag den 29.maj 2017, kl. 11.00
  2. 2.      Informationsmøde   i Sindal Hallen: Mandag den 29. maj 2017 kl. 19.00

 

 

Deltagere   til 1. spadestik: Ca. 75 personer mødte op.

Deltagere   til informationsmødet: Ca. 60 andelshavere var fremmødt.

 

 

  1. 1.    1. spadestik.

Mandag den 29. maj 2017 kl. 11,00 bød formand Bjarne E. Christensen velkommen til ca. 75 fremmødte, som var kommet for at se det første spadestik til Sindal Varmeforsynings nye anlæg på Gutenbergvej, blive taget. Endvidere var TV Nord, 24 Nordjyske, Nordjyske Avis og Sindal Avis repræsenteret. Det var borgmester Arne Boelt, der var tildelt hvervet som fører af spaden. Spaden var den samme, som blev anvendt til det første stik, da værket på Baggesvognvej blev taget.

Bjarne indledte med velkomst og en kort tale, hvor han fortalte om det nye projekt, som vi var meget stolte af at skulle opføre. Nærmere beskrivelse af projektet ville alle kunne høre om på informationsmødet, som bliver afholdt i Sindal Hallen mandag aften kl. 19.00.

Herefter fik Arne Boelt ordet. Han var stolt af at være borger i Sindal med det nye varmeværk, der nu skal opvarme husene i byen. Et værk der er basseret på grøn energi, som kommunen bifalder. Meget lavt udledning af CO2 samt meget lavt NOX værdi. Han bifalder og roser bestyrelsen for det valg der er truffet. Så blev det første spadestik taget, og der blev råbt hurra for Sindal Varmeforsyning. Der var øl, vand eller et glas vin til de fremmødte.

  1. 2.    Informationsmødet.

Mødet blev afholdt i sal B i Sindal Hallen, hvor Bjarne Christensen kl. 19.00 kunne byde velkommen til deltagerne, som kunne følge begivenhederne på Gutenbergvej fra formiddagens 1. spadestik via PowerPoint på storskærm. Aftenens program blev gennemgået, og første punkt var nuværende status på Varmeværket.

Birger fortalte om renoveringen der er i gang i Nørregade. Hvad der sker i efteråret på Nyvangen, Parallelvej og Østerlund blev gennemgået. Indlægget sluttede med en orientering om årene frem til 2022 hvor der vil være renoveringsarbejde i hele Sindal. Især sidste afsnit af Nørregade, hvor butikkerne er placeret, vil der blive sat ekstra fokus på.

Jesper orienterede herefter om udskiftningen af de nye varmemålere, som meget snart er tilendebragt. Hvilke ændringer og fordele det ville få for forbrugerne, blev gennemgået. Anders Nielsen starter 1. juni som fasansat på Varmeværket, og Jesper bød ham velkommen med en gave.

Bjarne redegjorde herefter hvorfor bestyrelsen havde truffet den løsning, som blev startet i dag. Grundtilskud på 6,5 mil. kroner som bortfalder pr. 1/1 2019, gasmotorerne som skulle udskiftes hvis vi fortsatte med naturgas. Vi har valgt ORC teknikken med flis opvarmning for at sikre en stabil udvikling i varmeudgifterne i fremtiden. De tre hovedformål: Forsyningssikkerhed, økonomi og lavt udslip af CO2 og NOX er alle opfyldt med vores valg. Et foto af det indløste gældsbrev var bevis på en gældfri Varmeforsyning. Samarbejdet med Hjørring Kommune om vores nye varmeværk har været fortrinligt på det tekniske og administrative område. På den politiske side har det været mere svingende, især da vi troede målet var nået, men så var der pludselig tvivl om kommunens accept af kommunegarantien. Men et digitalt kommunalbestyrelsesmøde i sidste øjeblik klarede sagen. Garantien og EUDP tilskuddet på 7,5 mil. kroner var i hus. Vi vil hele tiden forsøge at optimere driften på det nye anlæg, bl.a. forsøge at samarbejde med AVV og Forsyningen om levering af have- park affald til afbrænding. Vi arbejder forsat med el kedel, for med en ny udstykning af 74 grunde på Rugvænget, er der nye udfordringer i Sindal. Bjarne sluttede med en stor tak til vore samarbejdspartnere i hele forløbet, især til Dall Energy, Rambøll og BDO.

Jesper startede sit indlæg med at fortælle om hvilke projekter vi havde arbejdet med, inden vi var kommet hertil, hvor vi står i dag. En ledning fra Hjørring Varmeforsyning, investere i nye gasmotorer, installere biogasmotorer, varmepumper, solvarme og til det flis fyrede ORC anlæg, som blev vores valg. Men at få lov til at bygge et sådant anlæg har absolut ikke været let. Samfundsøkonomi og en masse andre lovparagraffer har hele tiden givet store udfordringer. Men med den nye kedel, som er et af verdens mest miljøvenlige, lykkedes det til sidst.

Jens Dall fra Dall Energy fortalte om sit firma og dens historie. Hvilke projekter Dall har været involveret i blev fremlagt. En grundig gennemgang af kedlen og hvordan den fungerer, blev gennemgået med billeder og videoklip. Processen fra hans første ovne og frem til det han benævnte som ”Sindal anlægget – næste generation” var meget god information. Der findes ca. 350 ORC anlæg i verden, men det anlæg vi bygger, er kun nr. fire i Danmark.

Ole Ejsing fra BDO gennemgik forbruger økonomien via sammenligninger fra normal år, med nye gasmotorer og med ORC anlæg. En let og overskueligt måde at forklare andelshaverne om fordelen, ved det valg vi har truffet.

Herefter gav Bjarne ordet til de fremmødte, var der spørgsmål man ønskede besvaret eller ting der krævede yderligere uddybning.

Spørgsmål: Hvor længe kan de gamle motorer holde?

Svar: Der er ca. 3000 timer tilbage i de gamle motorer, og pt. kører de ca. 300 timer om året.

Spørgsmål: Hvordan kan det hænge sammen økonomisk at sælge el fra nyt anlæg med de priser der er nu?

Hvem har ansvaret for byggeriet, så man sikrer sig at det valgte el materiel ikke er godkendte og anerkendte mærker?

Svar: Det er altid svært at gennemskure el priser med det tilskudssystem vi har i Danmark, men der er god økonomi i at producere på ORC anlægget. Der er fuldt styr på at kun anerkendte og fremtidssikre materialer bliver brugt.

Spørgsmål: Med lokal producent af biogas, hvorfor ikke samarbejde med ham?

Svar: Modtaget tilbud er nøje overvejet og gennemregnet, men ikke attraktiv for os. Bjarne supplerede med: en enig bestyrelse ikke ønskede at satse på en privat leverandør til Sindal Varmeforsyning. Vi kan måske en gang få ”gyllegas”, men det sker ikke nu.

Spørgsmål: Hvor meget flis skal der anvendes årligt?

Svar: Ca. 15.000 tons pr. år. Kommende samarbejde med andre værker om indkøb af flis undersøges. Flis i mange år, tilvæksten af skov er større end fældning.

Spørgsmål: Hvor sikkert er det at stilstandstilskuddet stopper?

Svar: Super hvis det ikke stopper, så bliver der fest i Sindal.

Spørgsmål: Hvornår er det nye værk klar til opstart?

Svar: Vi forventer opstart september 2018.

Spørgsmål: Hvorfor arbejdes der ikke i to holds skift ved renoveringsarbejde?

Svar: Det er et spørgsmål om pris, men når der skal arbejdes omkring butikkerne i 2022, vil der blive undersøgt flere muligheder.

Spørgsmål: Hvad er den samlede pris, og hvordan er det finansieret?

Svar: Totalprisen er budgetteret til 65 mil. kroner. 50 mil. er lånt i Kommunekredit på 20 års lån. Resten i Nordjyske Bank hvor lånet kan afdrages over 20 år eller hurtigere hvis vi formår det.

Spørgsmål: Hvor prisfølsom er flis?

Svar: Hede Danmark forsikrer at der er flis til langt ud i fremtiden, og prognoserne siger stabile eller faldende priser.

Spørgsmål: Kan forbrugerne fremover levere haveaffald på varmeværket?

Svar: Det skal fortsat afleveres på genbrugsstationen, vi modtager så er renset og mere brændbart produkt fra affaldsselskabet.

Bjarne takkede alle for fremmødet, samt den store lyst til at stille spørgsmål. Bliver der yderligere spørgsmål kan man altid komme på Varmeforsyningen, hvor Jesper vil forsøge at svare, og Lisa giver gerne en kop kaffe. En god dag og aften var hermed slut.